Monday

시간 수업
10AM – 1PM 기독교학 입문
  2PM – 5PM 하나님 나라와 공동체
  6PM – 9PM 경배와 찬양

Tuesday

시간 수업
10AM – 1PM 현장 실습
  2PM – 5PM
  6PM – 9PM  신약성서 개론과 통독

Wednsday

시간 수업
10AM – 1PM 폴 틸리히 읽기(영어)
  2PM – 5PM
  6PM – 9PM 공공 신학

Thursday

시간 수업
  2PM – 5PM            멘토링 (석, 박사)

Friday

시간 수업
10AM – 1PM          멘토링    (학사)
  2 PM – 5PM